Serveis funeraris

La funerària

FUNERÀRIA DE TERRASSA, Funerària de Terrassa, S.A.U, anteriorment coneguda com a Funerària Egarense, és l’empresa municipal que, des de fa gairebé 50 anys, presta els serveis funeraris a la ciutat deTerrassa.

Al llarg d’aquest mig segle, Funerària ha fet un esforç per oferir el millor servei i una òptima acollida a les famílies que ho necessiten. Podem manifestar que avui en dia comptem amb el personal qualificat professionalment i humanament

per garantir la millor atenció, i això, afegit a les nostres instal·lacions, fa de la nostra empresa una de les capdavanteres i referents al conjunt de l’Estat.

L’empresa gestiona el Complex Funerari de Terrassa, on oferim de manera integral tots els serveis funeraris.

Entre els serveis i les instal·lacions que posem a disposició de la ciutadania que ho necessiti, cal remarcar els següents:

Servei d’atenció telefònica 24 hores: 900 268 268 (gratuït)

Instal·lacions

Edificis moderns, amb un gran equip de professionals que presten uns Serveis amb Valors

 • Gran aparcament (350 vehicles)
 • Tanatori amb 10 sales de vetlla
 • Flors (corones i rams)
 • Oratori (150 persones) per a cerimònies religioses i laiques
 • Oficines dels serveis funeraris
 • Servei d’atenció al dol
 • Cafeteria – restaurant
 • Crematori (tres forns d’última generació)
 • Cementiri (30.000 sepultures)
 • Inhumació de cendres (diverses opcions per a la inhumació de les urnes i de les cendres)
 • Temple multiconfessional (250 persones) per a cerimònies religioses i laiques
 • Centre d’atenció al visitant
 • Oficina de gestió del cementiri

Què fer en cas de defunció

En cas de defunció cal trucar al telèfon gratuït d’assistència, 900 268 268. A partir d’aquest moment, Funerària s’ocupa de tots els tràmits i informa la família de tot el que sigui necessari.

La documentació que cal aportar per a la tramitació de la defunció és la següent:

 • Certificat de defunció o justificant del metge
 • DNI de la persona difunta

En el cas que la persona difunta hagi de ser traslladada fora de Catalunya, seran necessaris dos exemplars del certificat mèdic de defunció.

Si convé:

 • Roba per vestir la persona difunta
 • Títol de concessió de la sepultura
 • Últim rebut liquidat de l’assegurança de decés

Defuncions al domicili durant la nit o festius:

En cas que la defunció es produeixi al domicili durant la nit o en dia festiu i que no es localitzi el metge de capçalera, la família ha de trucar al

Serveis d’Emergències Mèdiques (SEM) 061

Amb l’informe del metge del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) i l’imprès que el personal de Funerària facilita a la família, caldrà informar el metge de capçalera l’endemà al matí o dins la primera hora en què el CAP atengui el públic, per obtenir el certificat de defunció. Aquest certificat s’ha de presentar Funerària per tramitar la defunció.

Recollida de la persona difunta

Funerària s’encarrega de la recollida de la persona difunta al domicili particular, la residència o el centre sanitari.

Els assessors de Funerària informaran la família de totes les opcions funeràries i s’ocuparan de gestionar tots els serveis que necessiti: l’organització de la cerimònia de comiat, l’enterrament, la incineració o qualsevol altra opció que la família desitgi.

Fèretres, urnes i làpides

Es disposa d’una àmplia gamma de fèretres, urnes, reliquiaris, làpides i articles complementaris, per escollir la proposta que s’ajusti a les necessitats de la família

Servei musical

S’ofereix un catàleg de propostes adequades per a l’acompanyament musical durant la cerimònia de comiat al temple multiconfessional, a I ‘oratori, a la parròquia o al peu de la sepultura.

Recordatoris

Funerària disposa d’un catàleg amb una amplia gamma de recordatoris per a tot tipus de preferències. A més, també poden realitzar-se recordatoris personalitzats.

Es tramiten esqueles a la premsa local i nacional, amb dissenys i formats que es poden escollir, depenent de cada mitjà.

Preparació de la persona difunta

Una vegada finalitzada la tramitació dels serveis, els professionals de Funerària s’encarreguen de la preparació de la persona difunta per presentar-la a la sala de vetlla en les millors condicions estètiques i sanitàries, seguint sempre les preferències o indicacions dels familiars.

Totes aquestes accions de preparació comprenen un conjunt de tècniques de tanatoestètica i tanatopràxia, mitjançant les quals s’aconsegueix la conservació temporal. Ambdues tècniques són realitzades pel nostre personal, degudament qualificat.

Cerimònia d’enterrament

Funerària ofereix la lliure elecció del culte i del lloc on realitzar la cerimònia d’enterrament, preferentment al Temple Multiconfessional del Cementiri o a l’oratori del Tanatori. Els assessors s’ocupen de coordinar els horaris en funció de les disponibilitats i s’ajusten en tot moment a les preferències dels familiars.

Vehicles elèctrics

Per a les cerimònies que es realitzen al Temple Multiconfessional del Cementiri, Funerària posa a disposició de les famílies vehicles elèctrics per al trasllat de la persona difunta, així com també per a l’acompanyament de persones amb problemes de mobilitat. Aquests vehicles són respectuosos amb el medi ambient.

Durant la cerimònia

Les hostesses de protocol acompanyen la família des de la sala de vetlla fins al lloc on es realitza la cerimònia de comiat i, posteriorment, fins a la sepultura on té lloc la inhumació o fins al crematori en els casos d’incineració,

També es fa el trasllat al cementiri on la família indiqui que vol inhumar la persona difunta

Incineració

En els casos en què es realitzi una incineració, Funerària lliurarà les cendres a la persona autoritzada en el termini mínim de 24 hores. Si la família desitja posposar la recollida, Funerària custodiarà les cendres fins a un màxim de 3 mesos. Passat aquest termini, es dipositaran al cinerari comunitari del Cementiri.

El cementiri municipal de Terrassa ofereix a les famílies diverses opcions per dipositar les cendres:

 • La sepultura familiar
 • Els columbaris
 • Els nínxols columbari
 • El cinerari comunitari
 • Els cineraris familiars
 • Si es desitja, també es poden espargir o enterrar al Jardí del Repòs, un espai creat específicament amb aquesta finalitat, que permet dipositar les cendres de forma controlada i respectuosa amb el medi ambient.

Trasllats

En cas que es vulgui traslladar la persona difunta a una altra població, Funerària organitza el trasllat, d’acord amb les normatives sanitàries i de transport aplicables, i gestiona el lliurament als serveis funeraris de destí.

Gestió de la documentació complementària a una defunció

Funerària ofereix a les famílies la gestió i els tràmits necessaris, com l’obtenció de les literals de defunció, la baixa de la Seguretat Social, el certificat de darreres voluntats, etc.

Finalitzats els tràmits, Funerària lliurarà la documentació a la persona que ha gestionat la defunció o a qui acrediti estar autoritzat per retirar-la.

ACOMPANYAMENT EN EL DOL

S’ofereix gratuïtament un servei d’acompanyament psicològic per facilitar el procés de dol. Aquest acompanyament s’ofereix de forma immediata a tothom que ho sol·liciti i és expressament recomanable en algunes defuncions (accidents, persones joves, etc.).

L’empresa municipal disposa de professionals preparats que s’ocupen de l’acompanyament i ofereixen assessorament, i tractament del dol de forma personalitzada.

Grups de Dol

Passat un temps després de la pèrdua, i sempre en funció de les necessitats de cada persona, es pot valorar la conveniència de continuar tractant el dol mitjançant la teràpia de grup. Els Grups de DoI de La Funerària estan destinats a les persones que han perdut un ésser estimat, que es reuneixen per superar el dol amb tècniques de teràpia de grup.

Des d’aquest servei també s’organitzen sessions de formació o xerrades destinades a professionals dels àmbits sanitari, social, educatiu i associatiu, així com també a persones que han patit una pèrdua.

GESTIONS AMB EL CEMENTIRI

Els tràmits i les gestions de temes relacionats amb el cementiri municipal es gestionen al Centre d’Atenció al Visitant, situat a l’entrada del cementiri.

Drets d’ús de les sepultures

Els drets funeraris sobre una sepultura s’atorgaran per un termini mínim de 25 anys i un màxim de 50.

En casos de necessitat, també pot atorgar-se una sepultura per un període de dos o cinc anys, segons quina sigui la causa de la defunció.

En els nínxols de restes i de cendres, el període mínim d’utilització és d’un any, fins a un màxim de 25 anys.

Titular i beneficiaris

El títol del dret funerari serà expedit a nom d’una persona física, d’una comunitat religiosa o bé d’un centre assistencial o hospitalari degudament reconegut per l’Administració.

El titular és la persona física o jurídica, que té tots els drets i deures sobre la sepultura concedida pel Cementiri Municipal de Terrassa, vàlids durant el període que consta al títol.

Els deures del titular d’una sepultura són mantenir-la en bones condicions i contribuir al manteniment dels espais comuns, amb el pagament de la taxa de conservació anual que estableix el Ple de l’Ajuntament de Terrassa.

Aconsellem als titulars nomenar una persona beneficiària, cosa que facilitarà fer el canvi de nom després de la defunció del titular. Només caldrà presentar la sol·licitud i el DNI de la persona beneficiària i signar un document d’acceptació de titularitat.

Canvi de titular

Es pot fer el canvi de titular d’una sepultura entre parents vius amb lligam de consanguinitat o afinitat fins a segon grau, i també entre persones que acreditin llaços afectius i una convivència de com a mínim dos anys amb el titular anterior immediat al canvi de nom.

Si el titular és difunt, no es podrà exercir cap dret sobre la sepultura sense fer el canvi de titular, cosa que caldrà fer en el termini màxim d’un any des de la seva mort.

Per realitzar el canvi de titular, el beneficiari designat, els seus hereus testamentaris o aquells a qui correspongui hauran de sol·licitar el canvi de nom, prèvia presentació del títol i els documents justificatius de la seva pretensió.

Exhaurit el termini d’un any sense que s’hagi sol·licitat el canvi de nom, s’entendrà que es renuncia a aquest dret.

Inhumacions

La inhumació en una sepultura només podrà ser autoritzada pel seu titular i estarà condicionada per la seva capacitat. Tanmateix, no es podrà fer una nova inhumació a la sepultura fins passats dos anys després de la darrera. En casos específics, el termini serà de cinc anys.

Exhumacions

Per traslladar les restes d’una sepultura a una altra o bé a un altre cementiri o a l’ossera, cal que el titular de la sepultura ho sol·liciti i ho autoritzi.

També es podran realitzar exhumacions per ordre judicial, per renúncia del titular de la sepultura i per la finalització del dret funerari.