Panoràmica del cementiri

Els tràmits i les gestions de temes relacionats amb el Cementiri Municipal es gestionen a l'Oficina d'Atenció del Cementiri, situada a l'entrada del recinte.

Oficina d'atenció al visitantDrets d'ús de les sepultures

Els drets funeraris sobre una sepultura s'atorguen per un termini mínim de 25 anys i un màxim de 50. En casos de necessitat, també pot atorgar-se una sepultura per un període de dos o cinc anys, segons quina sigui la causa de la defunció.

Titular i beneficiaris

El títol del dret funerari serà expedit a nom d'una persona física, d'una comunitat religiosa o bé d'un centre assistencial o hospitalari degudament reconegut per l'administració.

El o la titular és la persona física o jurídica que té tots els drets i deures sobre la sepultura concedida pel Cementiri Municipal de Terrassa, vàlids durant el període que consta al títol.

Els deures de la persona titular d'una sepultura són mantenir-la en bones condicions i contribuir al manteniment dels espais comuns, amb el pagament de la taxa de conservació anual que estableix el Ple de l'Ajuntament de Terrassa.

Funerària aconsella a les persones titulars nomenar una persona beneficiària, cosa que facilitarà fer el canvi de nom després de la defunció del titular. Només caldrà presentar la sol·licitud i el DNI de la persona beneficiària i signar un document d'acceptació de titularitat.

Canvi de titular

Blocs de nínxolsEl canvi de titularitat d'una sepultura es pot portar a terme entre parents vius amb lligam de consanguinitat o afinitat fins a segon grau, i també entre persones que acreditin llaços afectius i una convivència de com a mínim dos anys amb la persona titular anterior immediata al canvi de nom.

Si la persona titular és difunta, no es podrà exercir cap dret sobre la sepultura sense fer el canvi de titularitat, cosa que caldrà fer en el termini màxim d'un any des de la seva defunció.

Per a realitzar el canvi de titular, la persona beneficiària designada, les persones hereves testamentàries o aquelles persones a qui correspongui hauran de sol·licitar el canvi de nom, prèvia presentació del títol i els documents justificatius de la seva pretensió.

Inhumacions

Actuacions al cementiriLa inhumació en una sepultura només podrà ser autoritzada pel seu titular i estarà condicionada per la seva capacitat màxima. Tanmateix, no es podrà fer una nova inhumació a la sepultura fins passats dos anys després de la darrera inhumació. En casos específics, el termini serà de cinc anys.

Exhumacions

Per traslladar les restes d'una sepultura a una altra o bé a un altre cementiri o a l'ossera, cal que el titular de la sepultura ho sol·liciti i ho autoritzi expressament.

També es podran realitzar exhumacions per ordre judicial, per renúncia del titular de la sepultura i per la finalització del dret funerari.


ContacteSi vols posar-te en contacte amb nosaltres, pots fer-ho presencialment, a les nostres instal·lacions, o bé per telèfon o correu postal o electrònic.

Per telèfon

Telèfon general: 93 786 94 00. Extensions (els horaris d'atenció es poden consultar aquí):

  • Atenció a les famílies: 2048, 2049
  • Administració: 2056, 2057
  • Cementiri: 2006, 2007, 2008

A Funerària també disposem d'un número gratuït d'atenció telefònica que funciona 24 hores al dia cada dia de l'any. És el 900 268 268.

Per correu postal

Si vols contactar amb nosaltres per correu postal, trobaràs l'adreça del Complex Funerari Municipal a la columna de la dreta d'aquesta mateixa plana. Mitjançant aquest enllaç pots consultar els nostres horaris.

Per correu electrònic

Pots contactar amb [email protected] per fer-nos arribar missatges de correu electrònic. Des d'aquesta bústia, traslladarem les demandes als departaments corresponents, perquè les puguin atendre tan aviat com sigui possible. Si us plau, per tal de donar agilitat a temes urgents, posa't en contacte amb nosaltres per telèfon.