Es publica l'aprovació inicial de l'estudi de viabilitat econòmica financera corresponent al contracte de concessió de serveis de la cafeteria-restaurant del Complex Funerari Municipal de Terrassa, que Funerària de Terrassa SAU té previst licitar, un cop aquest hagi quedat aprovat definitivament. Aquest estudi es troba sotmès a informació pública, i es podran presentar al·legacions fins el proper dia 5 de novembre de 2021.