OficinesCom a servei opcional, Funerària ofereix a les famílies la possibilitat d'encarregar-se de la gestió dels tràmits necessaris per obtenir les partides literals de defunció, la baixa de la Seguretat Social, el certificat de darreres voluntats i, si escau, la pensió de viduïtat o d'orfandat. Finalitzats els tràmits, Funerària lliura la documentació a la persona que ha gestionat la defunció o a qui acrediti tenir autorització per retirar-la.