INFORMACIÓ IMPORTANT:

Si us plau, planifiquin les visites al cementiri de manera esglaonada per evitar aglomeracions el cap de setmana de l'1 de novembre.

Funerària de Terrassa ha estat, com sempre, al costat de la ciutadania durant aquests dar­rers mesos, en els quals la situació d'excepcio­nalitat que ha generat la COVID-19 ha marcat molt especialment la prestació dels serveis funeraris. L'empresa s'ha mantingut al costat de les famílies per continuar oferint el millor servei, malgrat les restriccions que s'han ha­gut d'implementar durant les diferents eta­pes que hem viscut amb el desenvolupament de la pandèmia.

Aquest 2020, Funerària ha hagut de donar resposta a les necessitats prioritàries que han anat sorgint durant els últims mesos. La situació viscuda a la ciutat ha implicat l'adopció de mesures especials per poder, tot i les circumstàncies que ens han tocat viure, continuar prestant un servei d'excel·lència i garantir la seguretat de tothom. Per això, l'empresa s'ha vist obligada a posposar les inversions en actuacions de millora previstes inicialment pel complex funerari.

La COVID-19 ha marcat no només les ma­neres de dur a terme la prestació de serveis funeraris, sinó, sobre tot, les formes de viure la pèrdua per part de les famílies. A Funerària ens mou la vocació de servei, i hem procurat mantenir la millor atenció possible en aquests moments en els quals l'últim adeu s'ha fet es­pecialment difícil.

Funerària ha adaptat les seves maneres de gestionar la tramitació dels serveis a la via te­lemàtica quan ha estat necessari. També ha anat adequant l'atenció al públic a les circums­tàncies de cada moment, establint, per exem­ple, el tancament d'espais quan ha calgut, les modificacions d'horaris dels equipaments o l'atenció amb cita prèvia a l'oficina del cemen­tiri. Funerària també ha continuat oferint a les famílies el servei d'acompanyament en el dol, d'especial importància durant aquesta etapa, atès que les circumstancies dels comiats no han estat les habituals. En aquest sentit, l'em­presa ha establert un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, que ens ha derivat casos que també han estat atesos pel nostre equip.

Mesures de prevenció

Funerària ha seguit en tot moment les indi­cacions de les autoritats sanitàries per dur a terme de manera òptima les tasques relacio­nades amb els serveis funeraris, habilitant els protocols especials per a la recollida, prepa­ració, vetlla i comiat de les persones difuntes.

L'empresa ha garantit la seguretat de les fa­mílies seguint estrictes protocols de prevenció de riscos, d'acord amb la normativa vigent i les indicacions de les institucions competents. Fu­nerària ha adequat la seva oferta de serveis, ha posat gel hidroalcohòlic a disposició de to­tes les persones que han visitat les instal·la­cions del complex funerari ha dotat els punts d'atenció presencial de mampares de protecció i ha mantingut actualitzades en tot moment les indicacions quant a aforament dels diferents equipaments i distància de seguretat.

Per la seva part, també ha procurat a tota la plantilla la formació i els equips de protecció necessaris per tal de dur a terme la prestació de serveis de manera segura en tots els llocs de treball.

Informació d'utilitat al web i al complex funerari

El web de Funerària ha servit durant aquest temps per presentar avisos dels canvis impor­tants que s'han hagut d'implantar a partir del mes de març. Des de la pàgina de l'empresa s'ha ofert informació sobre canvis d'horari, modificacions de servei i aforaments durant les diferents etapes d'evolució de la pandèmia. Per a les persones que han hagut de fer ús de les nostres instal·lacions, les diferents depen­dències del complex funerari han anat pre­sentant avisos impresos amb missatges im­portants sobre horaris, aforament, mesures de prevenció i altres informacions d'interès.

Espai del record

La situació excepcional que hem viscut aquest 2020 ha ocasionat que no hagi estat possible la realització de vetlles i cerimònies entre el 14 de març i el 17 de maig, i que els serveis realit­zats a partir d'aquesta data no s'hagin pogut oferir de la manera usual.

Per aquest motiu, Funerària va habilitar el mes d'abril l'apartat web "Espai del record", que recull la data de defunció, el nom i l'edat d'aquelles persones que no han pogut ser acomiadades en les condicions habituals des del 14 de març. L'Ajuntament va habilitar en la mateixa data l'espai "Dol ciutadà", un lloc web pensat per retre homenatge a les perso­nes difuntes i compartir sentiments.

El dol en temps de coronavirus

Funerària també va posar en marxa, el mes d'abril, l'espai web "El dol en temps de coro­navirus". En aquest apartat es pot consultar i descarregar un document PDF que recull l'experiència de treball de Funerària durant els més de 20 anys de funcionament del ser­vei d'acompanyament en el dol, adaptada ala situació del moment en què el coronavirus estava marcant una nova manera de viure la pèrdua. L'objectiu de Funerària era posar a la disposició de tothom unes orientacions d'uti­litat en cas d'haver d'afrontar la pèrdua d'un ésser estimat en la situació d'excepcionalitat que ha representat la pandèmia. L'espai web també recull enllaços a altres recursos d'inte­rès i informació sobre el servei d'acompanya­ment en el dol.

Aquest any, degut a la situació d'excepcionalitat que estem vivint, la programació prevista d'activitats i serveis es pot veure modificada per motius de prevenció i/o seguretat.

Recordem que, en tot cas, és precís seguir les indicacions de les autoritat sanitàries quant a l'ús d'elements de protecció, aforaments, distàncies de seguretat i altres. També preguem que circulin per la seva dreta a l'interior del recinte i que programin les visites al cementiri de manera esglaonada per evitar aglomeracions el cap de setmana de l'1 de novembre.

Moltes gràcies per la seva comprensió.